राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मितिः २०७३/११/१९)