Honorary Members

From Royal Palace
1. Dhan Shamsher J.B.R. (Late)
2. Dharanidhar Koirala (Late)
3. Govinda Bahadur Gothale (Late)
4. Shambhu Prasad Mishra (Late)
5. Siddhi Muni Shakya (Late)
6. Tej Ratna Kansakar
Since 2051 B.S.
7. Kali Das Shrestha
8. Janak Lal Sharma (Late)
9. Durga Lal Shrestha
10. Nati Kaji Shrestha (Late)
11. Badrinath Bhattarai (Late)
12. Sundar Jha Shastri (Late)
13. Keshav Duwadi (Late)