सेवा आयोग

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्न निम्न बमोजिमको सेवा आयोग रहन्छः

सेवा आयोगको गठन
(क) लोकसेवा आयोगले तोकेका एक जना सदस्य – अध्यक्ष
(ख) प्राज्ञसभाले तोकेको सभाका एक जना सदस्य – सदस्य
(ग) प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सचिव – सदस्य–सचिव

सेवा आयोग यस प्रकार छः
क)
ख)
ग)

पाठ्यक्रम

१. शाखा अधिकृत
२. ना.सु. कम्प्युटर अपरेटर
३. खरिदार कम्प्युटर अपरेटर